Naslovnica Oglaševanje ATRIAL projektiranje in inženiring

ATRIAL projektiranje in inženiring

Avtor: Spletno Uredništvo

Pridobitev gradbenega dovoljenja še nikoli ni bilo tako preprosto…..

ATRIAL projektiranje in inženiring

Z nami boste lažje pridobili gradbeno dovoljenje….(foto: freepik.com)

 

Atrial projektiranje in inženiring je družinsko podjetje, ki se ukvarja s strokovno pripravo projektnih dokumentacij za najrazličnejše objekte. V ATRIALU se že vrsto let posvečamo inženiringu, pripravljamo urbanistične dokumentacije ter projektiramo najrazličnejše nizke in visoke gradnje.

V segmentu visokih gradenj za naše projekte pripravljamo arhitekturne načrte, gradbene konstrukcije (statika), elaborat gradbene fizike, zasnova požarne varnosti, ocena zvočneizolacije ter načrte električne in strojne inštalacije z opremo.

Naše podjetje se ponaša z bogatimi izkušnjami na vseh področjih delovnih aktivnosti, prav tako naše dejavnosti izvajamo na celotnem teritoriju Slovenije.

PROCES PROJEKTIRANJA

V podjetju Atrial za naše stranke pripravljamo idejne projekte (IP), idejne zasnove (IDZ), projekte za gradbeno dovoljenje (PGD), projekte za izvedbo (PZI) in projekte izvedenih del (PID). Glede na vrsto objekta pa ločimo projekte za eno ali več stanovanjska poslopja, poslovne in poslovno-stanovanjske hiše, gostinske in industrijske objekte ter tudi kmetijske objekte (hlevi s tehnološkim načrtom v sodelovanju s KGZS – Zavod Celje).

Poleg tega pa poskrbimo tudi za legalizacije objektov, ki so bili prvotno zgrajeni brez ustrezne dokumentacije. Sicer pa vedno težimo k temu, da je naša projektna dokumentacija izdelana zelo hitro, da je izdelana strokovno, da je pregledna in popolnoma uporabna zaizvajalca gradbenih del.

Proces projektiranja zahteva zelo dobro poznavanje in upoštevanje slovenske zakonodaje, predvsem Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in Pravilnika o projektni dokumentaciji. V projekt za gradbeno dovoljenje lahko vključimo dokumente, kot so načrt arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih inštalacij in opreme, strojnih inštalacij in opreme, vodilna mapa z urbanističnim delom in gradbeni načrt odstranjevalnih del.

Posebej velja omeniti tudi strokovno pripravo različnih elaboratov, kot so elaborat gradbene fizike, zasnova požarne varnosti po Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti, elaborat zvočne izolacije po Pravilniku o zaščiti pred hrupom v stavbah in tudi elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE

Pridobitev gradbenega dovoljenja se začne s pridobitvijo osnovnih dokumentov, za katere lahko poskrbimo v našem podjetju ATRIAL, ali pa jih lahko zbira stranka sama. Med osnovno dokumentacijo sodijo lokacijska informacija z grafično prilogo, prikaz parcele in potrdilo o parceli, geodetski načrt ter dokazila o lastništvu, kot sta zemljiškoknjižni izpisek in kupoprodajna pogodba. Tudi če gre za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo, spremembo namembnosti ali odstranitev objekta, prav tako lahko poskrbimo za gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje, kakor tudi za potrdilo Geodetske uprave, če je bilo poslopje zgrajeno pred letom 1967.

Sledi izdelava idejne zasnove (IDZ) za pridobitev projektnih pogojev ali soglasij za priključitev, ki poteka tako, da skupaj s stranko določimo zasnovo (gabariti, oblika objekta,…) in tudi lokacijo objekta (pozicioniranje objekta v prostor).

Po zaključku postopkov priprave idejne zasnove je na vrsti izdelava projekta za gradbeno dovoljenje (PGD). Ko je ta projekt strokovno pripravljen, se posvetimo še pridobivanju soglasij za projektne rešitve. Postopki se zaključijo, ko so v projekt PGD vložena vsasoglasja. Novost po ZGO-1D je, da za enostavne in nezahtevne objekte ter enostanovanjske stavbe ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja. Za enostanovanjske stavbe je namesto načrta gradbenih konstrukcij potrebna samo izjava odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

Zadnji korak je pridobitev gradbenega dovoljenja, za katero je potrebno oddati dva izvoda PGD, izvod vodilne mape in digitalni zapis vodilne mape. Vlogi je potrebno priložiti tudi morebitna dokazila o lastništvu in služnostne pogodbe.

ATRIAL projektiranje in inženiring 1

Strokovno in profesionalno pripravimo vse elaborate…..(foto: freepik.com)

 

INŽENIRING

Podobno tudi pri inženiringu, ki je obsežen segment poslovanja podjetja Atrial, za naše stranke pripravljamo vse dokumente, ki so potrebni za gradbene posege. Gre za dokazila o lastništvu, geodetski načrt, dokazilo o starosti objekta, projektne pogoje, soglasja za priključitev in soglasja k projektnim rešitvam, lokacijsko informacijo z grafično prilogo, prikaz parcele in potrdilo o parceli, gradbeno dovoljenje…

URBANIZEM

Pomemben del naše dejavnosti je tudi urbanizem, pri čemer gre predvsem za strokovno pripravo vodilne mape. Vodilna mapa za projekt gradbenega dovoljenja mora vsebovati naslovno stran, splošne podatke o objektu in soglasjih, osnovne podatke o izdelovalcih projekta, izjavo odgovornega vodje projekta, izkaze, kopije vseh soglasij ter lokacijske podatke (lega, usklajenost s prostorskim aktom, priključki, prometna ureditev,vplivi na okolico, elemente zakoličenja, območje gradbišča…)

ATRIAL projektiranje in inženiring 2

Tudi urbanizem je del naše dejavnosti….(foto: freepik.com)

 

V vodilni mapi zberemo izjave o odgovornosti in nadzoru nad celotnim projektom, pomembna pa je predvsem v upravnih postopkih ob pridobivanju gradbenega dovoljenja.

ATRIAL projektiranje in inženiring – vse za varno gradnjo!

 

Atrial projektiranje in inženiring
Lucija Kelhar s.p.
Požeg 5a
2327 Rače

Kontakti:
Tel: +386(0) 40 376 069
E-mail: atrial@telemach.net
Spletna stran: www.atrial.si

Članek je avtorsko zaščiten!

Povezani Članki

E-Novice

Prijavi se na pregled dogodkov in bodi na tekočem.